REGULAMIN KONKURSU PRACOWNIAKR

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma PRACOWNIA KR LALKA, WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA, UL. RUSAŁKA 5, 20-103 LUBLIN, NIP: 9462659956
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/pracowniakr (zwanej dalej “Fanpage”). 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest pozostawienie tematycznego komentarza, o którym mowa w treści posta konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 27.05.2023 do 09.07.2023 do godziny: 12.00. 
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.07.2023.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na pozostawieniu komentarza dotyczącego uzasadnionego wyboru ulubionego zawodnika w drużynie Platinum Motoru Lublin, zgodnie z treścią posta konkursowego.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca. 
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarz, który ich zdaniem jest najciekawszy, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. Dodatkowo na wskazanym fanpage zostanie również opublikowany post, ze zdjęciem zwycięzcy.

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie są 2 wejściówki na mecz Speedway Motor Lublin w dniu 11.07.2023.  
 2. Aby odebrać nagrodę należy umówić się telefonicznie lub mailowo lub za pośrednictwem aplikacji Messenger.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”. Reklamacje przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@pracowniakr.pl.

  23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.